Näin sitoudumme eläintemme hyvinvointiin

Naapurin Maalaiskana Oy:n periaatteet tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi

Naapurin Maalaiskanan olemassaolon tarkoituksena on tuottaa kotimaista kanaa kestävästi ja laadukkaasti. Siksi kaiken tekemisemme lähtökohtana ovat tuotantoeläintemme terveys ja hyvinvointi. Meille on kunnia-asia, että koko tuotantoketjumme toimii alusta loppuun vastuullisesti. Tämän tavoitteen eteen teemme läheistä yhteistyötä niin sopimustuottajiemme kuin viranomaisten kanssa.

Alkuvuoden 2018 aikana kotimaisessa mediassa nostettiin esiin huomioita Naapurin Maalaiskana Oy:n toimintaan liittyen. Julkisuudessa käsitellyt ongelmatapaukset olivat tapahtuneet vuosien 2015–17 välillä ja johtivat tuolloin eläinsuojelupäätöksiin. Korjasimme nämä epäkohdat välittömästi niiden tultua esille jo loppuvuonna 2017.

Naapurin Maalaiskana Oy:n nykyinen johto aloitti tehtävässään kesällä 2018 ja on siitä lähtien keskittynyt pitämään huolen siitä, etteivät vastaavat virheet toistu tulevaisuudessa. Olemme jatkaneet palautteen kuuntelemista niin tuottajiemme, kauppiaiden, viranomaisten kuin kuluttajienkin suunnalta ja tehneet lukuisia konkreettisia parannuksia toimintaamme.

Kehitystoimenpiteet eläintemme hyvinvoinnissa kesän 2018 jälkeen

Näin olemme kehittäneet toimintaamme kesän 2018 jälkeen eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi:

  • Eläinsuojelun toimintaohjeiston päivittäminen: Elokuussa 2018 päivitimme EU:n lopetusasetuksen mukaisen eläinsuojelun toimintaohjeistomme. Päivityksen keskeisenä osana määritimme eläinten hyvinvoinnille mittarit, joiden toteutumista seuraamme jatkuvasti eläimen koko elinkaaren matkalta.
  • Eläinten hyvinvoinnin riskiarviointi: Suoritimme eläinten hyvinvoinnin riskiarvioinnin, jonka perusteella olemme tunnistaneet eläimen hyvinvointia mahdollisesti vaarantavat riskitekijät, jotta voimme tähdätä niiden ennaltaehkäisemiseen ja poistamiseen.
  • Eläintensuojelutoimikunnan perustaminen: Kesällä 2018 perustimme yhtiömme sisälle erillisen eläinsuojelutoimikunnan eläinten hyvinvoinnin valvomiseksi. Toimikunnan perustamisessa, riskiarvioinnissa ja toimintaohjeiston päivittämisessä on ollut mukana elintarviketurvallisuusvirasto Eviran valvova tarkastuseläinlääkäri.
  • Tallentava kameravalvonta: Olemme ottaneet käyttöön tallentavan kameravalvonnan eläinten vastaanottotilassa ja teurastamossa joulukuussa 2018.
  • Investointipäätös tainnutusprosessin muutoksesta: Syksyllä 2018 päätimme vaihtaa eläintemme tainnutusmenetelmän sähkötainnutuksesta kaasutainnutukseen. Tavoitteenamme on saada uusi tainnutuslinja käyttöön vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana.

Jo ennen näitä kehitysaskeleita olemme noudattaneet kaikkia kansallisen tason viranomaisvaateita, alan yleisiä parhaita toimintatapoja sekä yrityksemme omaa tuotannon laatukäsikirjaa. Lisäksi olemme sitoutuneet omistajakonsernimme Scandi Standardin tiukkoihin eläinten hyvinvointikriteereihin. Näihin kuuluvat muun muassa antibiootittomuus, kasvatusolosuhteiden (lintujen jalkapohjien kunnon) ja kasvatustulosten jatkuva seuranta ja raportointi sekä koulutukset tuottajille. Scandi Standard on määritellyt konsernin lintujen hyvinvointi- ja antibioottipolitiikan. Hyvinvointipolitiikan ytimessä on lintujen hyvinvoinnin juurisyihin paneutuminen.

Panostus henkilöstöön on panostus eläimiin

Koska henkilöstömme hyvinvointi vaikuttaa tärkeänä tekijänä eläintemme hyvinvointiin, olemme syksyn 2018 aikana tehneet panostuksia myös työntekijöidemme osaamisen ja viihtyvyyden kehittämiseen.

Osana jatkuvaa henkilöstön koulutusohjelmaamme järjestimme syksyllä 2018 tuotantolaitoksemme henkilökunnalle eläinsuojelukoulutuksen, joka vahvisti henkilöstön eläinsuojeluosaamista entisestään. Aluehallintovirasto puolestaan toteutti ulkopuolisena työhyvinvoinnin arvioijana koko henkilöstöllemme erillisen työsuojelutarkastuksen lokakuussa 2018. Tarkastuksen lisäksi Avi järjesti henkilöstöllemme työolosuhteita kartoittavan Valmeri-kyselyn. Tarkastuksen ja kyselyn perusteella henkilökunnan työturvalllisuudessa ei ilmennyt merkittäviä puutteita eikä työympäristössä vakavaa vaaraa aiheuttavia riskitekijöitä.

Kiinnitämme jatkossakin tarkasti huomiota henkilöstömme jaksamiseen sekä työn fyysiseen ja henkiseen kuormittavuuteen. Olemme myös panostaneet työergonomian kehittämiseen ja työpisteiden toimivuuden parantamiseen. Lisäksi olemme edistäneet yrityksemme sisäistä viestintää ja tiedottamista muun muassa henkilöstöinfojen, osastopalaverien, vuoroinfojen sekä opastusten määrää ja sisältöjä kehittämällä.

Olemme varmoja siitä, että tänä vuonna aloittamamme uudenlaiset panostukset eläintemme ja henkilöstömme hyvinvointiin näkyvät – ja maistuvat! – suomalaisille kautta linjan.

Samuli Eskola
maajohtaja
Naapurin Maalaiskana Oy